Ochrona danych osobowych

S CLINIC AGNIESZKA SYRYŁO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest:
Agnieszka Syryło prowadząca działalność w formie specjalistycznej praktyki lekarskiej pod firmą:
S CLINIC AGNIESZKA SYRYŁO
z siedzibą w Warszawie, ul. Łukowska 1 lok. U3, kod pocztowy: 04-113
NIP 7282371307, REGON 142635240.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
b) realizacji obowiązków wynikających z umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
c) podejmowania działań marketingowych – przekazywanie informacji o nowych zabiegach, ofertach specjalnych oraz komunikowanie się w sprawie wizyt, na podstawie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

3) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń usług medycznych oraz realizacji obowiązków wynikających z umów. Brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń oraz realizacji umowy.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne:

a) co do zasady według przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Administrator ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu;
b) w zakresie realizacji umowy na czas trwania umowy oraz ewentualnych roszczeń;
c) w zakresie dokumentacji księgowej, zgodnie z przepisami prawa – 5 lat;
d) w zakresie danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody np. w celach marketingowych, na okres jej ważności, czyli przez okres na jaki została udzielona bądź do czasu jej odwołania.
Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usuwania (w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zdaniu powyżej należy doręczyć do Administratorowi stosowny wniosek. Wniosek można złożyć w siedzibie Administratora oraz wysłać na adres Administratora pocztą tradycyjną. Administrator udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Administrator zastrzega, że realizacja powyższych uprawnień może nastąpić jedynie po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o ich wykonanie.

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.

7) W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji praktyki lekarskiej oraz świadczenia usług, Administrator może przekazać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:

a) dostawcom usług teleinformatycznych;
b) dostawcom usług księgowych i prawnych;
c) podmiotom upoważnionym przez Państwa.

8) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SCLINIC PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ SYRYŁO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:

1)      administratorem Państwa danych osobowych jest:

Tomasz Syryło prowadzący działalność gospodarczą w formie specjalistycznej praktyki lekarskiej pod firmą:

SCLINIC PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ SYRYŁO

z siedzibą w Wiązowej (kod pocztowy: 05-462), ul. Dębowa 16,

dodatkowe miejsce wykonywania działalności: Warszawa (kod pocztowy: 04-113), ul. Łukowska 1 lok. U3,

NIP 8161473593, REGON 141599252.

2)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)      ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia, na podstawie art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

b)      realizacja obowiązków wynikających z umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

3)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń usług medycznych oraz realizacji obowiązków wynikających z umów. Brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń oraz realizacji umowy.

4)      Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne:

a)      co do zasady według przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Administrator ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

b)      w zakresie realizacji umowy na czas trwania umowy oraz ewentualnych roszczeń;

c)       w zakresie dokumentacji księgowej, zgodnie z przepisami prawa – 5 lat.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

5)      Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usuwania (w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zdaniu powyżej należy doręczyć do Administratorowi stosowny wniosek. Wniosek można złożyć w siedzibie Administratora oraz wysłać na adres Administratora pocztą tradycyjną. Administrator udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Administrator zastrzega, że realizacja powyższych uprawnień może nastąpić jedynie po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o ich wykonanie.

6)      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.

7)      W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji praktyki lekarskiej oraz świadczenia usług, Administrator może przekazać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:

a)      dostawcom usług teleinformatycznych;

b)      dostawcom usług księgowych i prawnych;

c)       upoważnionym przez Państwa podmiotom.

8)      Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9)      Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.